A kamaráról

Alapszabályok

 A Magyar Orvosi Kamara alapszabálya

 


(Az Alapszabályt elfogadta a MOK 2011. szeptember 24-én tartott Országos Küldöttközgyű- lése, módosította a MOK 2012. december 1-én tartott, a 2013. november 30-án tartott, a 2014. február 15-én tartott, a 2014. november 28-án tartott, a 2017. december 2-án tartott, a 2018. november 24-én tartott, majd a 2022. május 28-án tartott Országos Küldöttközgyűlése.)

 

A Magyar Orvosi Kamara a missziós nyilatkozatában továbbá az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvényben foglaltak szellemében, valamint a jelen Alapszabály 9. pontjában meghatározott célok megvalósítása érdekében a következő Alapsza- bályt alkotja:

 

 

 1. fejezet Általános rendelkezések
 • / A köztestület neve: Magyar Orvosi Kamara (a továbbiakban: MOK)
  • angolul: Hungarian Medical Chamber;
  • franciául: Chambre des Médecins Hongrois;
  • németül: Ungarische Ärztekammer;
  • oroszul: Венгерская Πалата Врачи;
  • spanyolul: Camara de los Medicos

 

 • / A MOK székhelye: 1068 Budapest, Szondi u.

 

 • / A MOK működési területe: Magyarország.

 

 • / Az 1994-ben megalakult MOK köztestület az 1989-ben alapított MOK egyesület jogutóda.

 

 • / A MOK pecsétje: kör alakú, benne köriratban "Magyar Orvosi Kamara", közepén Aescula- pius bot, rátekeredett kígyóval.

 

 • / A MOK országos ügyintéző szerveinek elnökei a hatáskörükben folytatott hivatalos levele- zéseikben jogosultak a Magyarország címerét tartalmazó bélyegző használatára is.

 

 • / A MOK a évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint az Alapszabályban és az egyéb belső szabályzatokban meghatározottak szerint működik.

 

 • / A MOK tagjai: orvosok és fogorvosok, továbbá a Törvény 14/A. (1a) bekezdésében meg- határozott személyek. A MOK fogorvos tagjai alkotják a MOK Fogorvosi Tagozatát.

 

 • / A MOK célja, hogy:

 

 1. ellássa köztestületi feladatait;
 2. képviselje és védje tagjainak a hivatás gyakorlásával és az egészségügyi tevékenységgel összefüggő szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekeit, jogait;
 3. munkajogi és egyéb rendelkezések által meghatározott eszközök alkalmazásával egyedi ügyekben is elősegítse azok érvényesítését;
 4. hozzájáruljon tagjai szakmai tevékenységének fejlesztéséhez, valamint a magas szinten képzett, optimális létszámú és szakmai megoszlású orvoskar biztosítása érdekében részt vegyen e tevékenységek normatív szabályozásában és ellenőrzésében;
 5. az a) – d) pontokban felsoroltakon túl, a Kamara cél szerinti alaptevékenységéhez tar- toznak a Kamara Tagi szolgáltatás szabályzatában felsorolt szolgáltatások is.

 

 • / A MOK feladatait területi szervezetei és országos szervezete útján látja

 

 • / A MOK céljai és feladatai teljesítésének elősegítésére a tagok szakmai, vagy egyéb céllal önálló jogi személyiséggel nem rendelkező csoportokat (továbbiakban együtt: csoport) hozhat- nak létre, melyek a MOK területi elvű felépítésétől eltérő módon is szervezhetők. E csoportok érdekképviselete és érdekegyeztetése a MOK feladata.

 

 

 1. fejezet A MOK tagja
 • / A MOK rendes tagjai az Alapszabály 8./ pontjában meghatározott természetes személyek

 

 • / Az Alapszabály / pontjában meghatározott személyek a Törvény szerint illetékes területi szervezetnél kérhetik felvételüket a MOK-ba. A tagsági jogviszony a kérelem – melyet aláírt formában, postán vagy személyesen kell benyújtani – területi szervezethez történő beérkezése napjával jön létre.

 

 • / A tag jogai:

 

 1. választókerületében a MOK Országos Küldöttközgyűlésébe és területi küldöttgyűlésébe küldöttet, választókerületi elnököt jelölhet, területi, illetve országos küldötté választása esetén a MOK területi, illetve országos testületeibe, ügyintéző szerveibe tagot, valamint tisztségviselőt jelölhet, valamennyi, választással elnyerhető kamarai tisztségre jelölést elfogadhat, s annak elnyerése érdekében kampányt folytathat;

 

 1. választókerületében választókerületi elnököt, a MOK Országos Küldöttközgyűlésébe és területi küldöttgyűlésébe küldötteket választhat, területi, illetve országos küldötté vá- lasztása esetén a MOK területi, illetve országos testületeibe, ügyintéző szerveibe tago- kat, valamint tisztségviselőket választhat, illetve valamennyi, választással elnyerhető kamarai tisztségre — az összeférhetetlenség szabályaira figyelemmel – megválasztható;

 

 1. a MOK tevékenységében, rendezvényein részt vehet;

 

 1. tájékoztatást kérhet a kamara gazdálkodásáról az illetékes kamarai tisztségviselőtől;

 

 1. megismerheti és szándékai szerint igénybe veheti a MOK valamennyi tagi szolgáltatá- sát, többek között:

 

 1. ea) informálódása érdekében a kamara információs szolgáltatásait;

 

 1. eb) orvosi szakmája gyakorlásával összefüggő kérdésekben a kamara jogi és szakmai tanácsadó szolgálatait;

 

 1. kamarai tagságát – az Alapszabály erre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételé- vel – indokolás nélkül megszüntetheti, szüneteltetheti, illetve kérheti annak helyreállí- tását;

 

 1. más kamara taggal fennálló vitája esetén közvetítésre kérheti fel a kamarát;

 

 1. a kamarát, illetve tagjait érintő közérdekű ügyekben panasszal, bejelentéssel, javaslattal, a kamara területi, vagy országos testületeinek vezetőihez fordulhat, amelyre az illeté- kesnek 30 napon belül érdemi választ kell adnia;

 

 1. a foglalkoztatása alapjául szolgáló jogviszonyának megszüntetése esetén a vonatkozó kamarai szabályzatban foglaltak szerint kérheti állásának jegyzékbe vételét;

 

 1. csoport létrehozásában közreműködhet, abban tagságot, tisztséget vállalhat;

 

 1. a MOK pártoló tagjának javasolhat természetes személyt, vagy szervezetet;

 

 1. csoportosan meghatalmazhatja a kamarát arra, hogy:

 

 1. la) munkájával összefüggő szerződéskötése feltételeinek kialakítását, illetve azok eset- leges módosítását illetően tárgyaljon és állapodjon meg az illetékes foglalkoztatóval;

 

 1. lb) a szakmacsoportját érintő következő tárgyévi finanszírozási szerződés feltételeiről - még a költségvetési törvény elfogadását megelőzően - tárgyaljon és állapodjon meg az illetékes kormányzati szervekkel;

 

 1. lc) a szakmacsoportját érintően a tárgyévben hatályos finanszírozási szerződés esetleges módosításáról tárgyaljon és állapodjon meg a finanszírozóval, illetve amennyiben a mó- dosítás további költségvetési forrást igényel, az illetékes kormányzati szervekkel, füg- getlenül attól, hogy a módosításra a finanszírozó, vagy a szakmacsoport tett javaslatot.

 

 • / A tag kötelességei:

 

 1. a MOK Alapszabályát, a MOK szervezetére és működésére vonatkozó egyéb szabályo- kat, a foglalkozás szakmai szabályait, valamint az Etikai Kódex szabályait ismerje meg és tartsa be;

 

 1. az adataiban történt változásokat — azok bekövetkeztétől számított 15 napon belül — a tagnyilvántartásnak jelentse be, illetve a saját hozzáférését használva vezesse át;

 

 1. választott, vagy egyéb kamarai funkciója szerinti feladatainak tegyen eleget;

 

 1. a mindenkori kamarai tagdíjat — a tagdíjszabályzatban foglaltak szerint — a MOK tag- díjszámlájára határidőre fizesse be;

 

 • fejezet

 

A kamara gazdálkodása

 

 • / A tagok által fizetett tagdíj a Magyar Orvosi Kamara osztatlan vagyonát képezi. A tagdíj egy naptári évre eső mértéke a Törvény szerint nem haladhatja meg a kamarai tagra irányadó kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum egyhavi összegének harminc szá- zalékát.

 

A tagdíj mértékét — a Törvény adta keretek között — a Területi Szervezetek Tanácsa (TESZT) javaslata alapján az Országos Küldöttközgyűlés állapítja meg.

 

 1. július 1. napjától kezdődően, a kamarai tagdíj tárgyévi havi mértéke megegyezik a tárgyév január 1. napján érvényes, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) 1. mellékletében rögzített bértábla 6-10 éves gyakorlati idővel rendelkező, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy, bruttó havi bérének 0,33%-ával.

A havi tagdíj összegét 100,- Ft-ra kell kerekíteni, azaz 1 és 49 között lefelé, 50 és 99 között felfelé 100-ra.

 

A tagdíjra vonatkozó kedvezmények körét, mértékét és a 63./ pontban meghatározott pótdíj mértékét, a tagdíj fizetésének módját a Tagdíjszabályzat tartalmazza, a Tagdíjszabályzatot a TESZT fogadja el.

 

 • / A tagok a tagdíjat a MOK közös tagdíjszámlájára fizethetik be átutalással, vagy a munkabér munkáltató általi levonásával:

 

 1. havi egyenlő részletekben, a tárgyhó 10. napjáig;

 

 1. évi két egyenlő részletben, a tárgyév március 31-éig, illetve szeptember 30-áig;

 

 1. évente egy összegben, a tárgyév március napjáig.

 

 • / A MOK tagdíjbevétele kizárólag a területi szervezetek és az országos szervezet működte- tésére, a kamaráról szóló törvényben, az Alapszabályban, egyéb szabályzatokban, valamint az Országos Küldöttközgyűlés (OKGY) határozataiban elrendelt feladatokra, továbbá az országos elnökség által javasolt és a TESZT által jóváhagyott célokra, és tagi szolgáltatásokra használ- ható fel, míg a kamarai céltól eltérő felhasználásról az OKGY dönt.

 

 • / A területi szervezetek és az országos szervezet nem tagdíj eredetű, azaz nem a MOK tag- díjszámlájáról származó egyéb bevételei (vállalkozásból, adományokból, alapítványi és egyéb

 

támogatásokból, pályázat útján elnyert, nemzetközi vagy hazai együttműködésből, kamarai szervezetnek pártoló tagtól fizetett pénzösszegek, a jogosultak által igénybe nem vett tisztelet- díjak, stb.) nem képezik a MOK osztatlan közös vagyonát, ezek kamarai céltól eltérő felhasz- nálásáról:

 

 1. területi szervezet esetében a területi szervezet elnöksége;

 

 1. az országos szervezet esetében az Országos Elnökség

 

dönt. A területi szervezet elnöksége a területi szervezet küldöttgyűlése, az Országos Elnökség pedig a TESZT előtt köteles beszámolni — utólag — a nem tagdíj eredetű bevételek kamarai céltól eltérő felhasználásáról.

 

 • / A törvényben átruházott, vagy megállapodással átvett közfeladatok ellátásáért fizetett köz- pénzek kizárólag az adott közfeladat ellátására fordíthatóak, azok felhasználásáról — tekintettel arra, hogy a feladat átvételéről megállapodni a MOK képviseletében annak Országos Elnöksége jogosult, és ugyancsak az Elnökség köteles az átvett összegek felhasználásáról elszámolni — valamennyi ilyen juttatásban részesült kamarai szervezet az Országos Elnökségnek köteles szá- mot adni.

 

 • / A MOK tagdíjszámlájáról az Országos Hivatal az alábbi kamarai szervezetek részére utalja
 • azok működéséhez — a TESZT által megállapított mértékű összegeket:

 

 1. a területi szervezetek (TESZ);

 

 1. az országos

 

 • / A / pont szerinti szervezetek:

 

 1. a MOK tagdíj számlájáról kézhez kapott pénzösszeggel – a költségvetésükben megha- tározott módon – önállóan gazdálkodnak; az országos szervezet költségvetését a TESZT, a területi szervezetek költségvetését a területi küldöttgyűlések fogadják el;

 

 1. a könyvelési feladatokat olyan céggel, vagy személlyel végeztetik, amely/aki a szerző- désében vállalja, hogy a hatályos számviteli és adószabályok mellett a kamara belső, vonatkozó szabályait is figyelembe véve, kettős könyveléssel könyvel.

 

 1. a területi szervezetek megküldik a tárgyév január 31-éig a MOK Országos Hivatala ré- szére a teljes kamarai költségvetés összeállításához szükséges — előző évi — pénzügyi adataikat, megküldik továbbá gazdálkodásuk éves beszámolóját a tárgyévet követő év május 31-ig a TESZ felügyelőbizottságának és az Országos Felügyelőbizottságnak;

 

 1. az alábbi — a TESZT által elfogadott és a költségvetésükben meghatározott pénzössze- geket az alábbiakra jogosultak felhasználni:

 

 1. da) a székhelyül szolgáló ingatlan üzemeltetése;

 

 1. db) a foglalkoztatottak bérezése, a szerződött felek díjazása;

 

 1. dc) a működéshez szükséges infrastruktúra fenntartása;

 

 1. dd) a rendszeresen ellátandó kamarai feladatok és tagi szolgáltatások

 

 1. eseti jelleggel az alábbi tételekre jogosultak pénzt igényelni:

 

 1. ea) a működési költségek előre nem látható emelkedése (a TESZT utólagos egyetérté- sével);

 

 1. eb) az OKGY vagy a TESZT által elrendelt eseti feladat vagy tagi szolgáltatás teljesí- tése;

 

 1. ec) a kamara infrastruktúra fejlesztési pályázatának elnyerése.

 

 • / A kamara tagdíjszámlájára fizetendő be továbbá:

 

 1. az az összeg, amelyet etikai ügyben hozott, jogerőssé vált pénzbírság esetén 10 napon belül kell a tagnak lerónia;

 

 1. általában a kamarát kedvezményező pártoló tag befizetései;

 

 

 1. fejezet

 

A MOK szervezete

 

 • / A MOK területi szervezete (TESZ):

 

 1. A MOK a jelen Alapszabállyal az orvos tagjai számára minden megyében valamint a fővárosban egy-egy területi szervezetet, fogorvos és nem orvosi diplomával rendelkező tagjai számára egy-egy területi szervezetet hoz létre;

 

 1. a területi szervezet jogi személy; képviseletét önállóan a küldöttgyűlés által 4 évre vá- lasztott elnök látja el;

 

 1. a területi szervezet illetékessége arra a megyére terjed ki, amelyben a területi szervezet létrejött, a Fogorvosok Területi Szervezetének és a nem orvosi diplomával rendelkező Diplomások Területi Szervezetének illetékessége az ország egész területére kiterjed;

 

 1. a MOK területi szervezeteinek felsorolását, elnevezését, székhelyét, adószámát, képvi- selőjének nevét, a képviseleti jog keletkezésének időpontját, továbbá működési terüle- tük megjelölését az Alapszabály sz. melléklete tartalmazza; az 1. sz. mellékletet érintő változásokat, a területi szervezet írásbeli bejelentése alapján, az országos elnök vezeti az 1. sz. mellékleten, mely változásbejegyzés nem igényel országos küldöttközgyűlési határozatot.

 

24/A./ A választókerületek

 

 1. A MOK területi szervezete a kamarai választások lebonyolítására választókerületeket hoz létre. A választókerületeket a TESZ küldöttgyűlése a TESZ elnöksége előterjesztése alapján alakítja ki.

 

 1. a választókerületi feladatok ellátására a választókerületi tagok maguk közül választó- kerületi elnököt választanak az Alapszabály 45-47. pontjaiban foglaltak szerint.

 

 1. a választókerületi elnök:
  • a TESZ tisztségviselője,
  • szavazati joggal a TESZ elnökségének tagja,
  • közreműködik a választókerületi választások szervezésében,
  • kapcsolatot tart a választókerülete tagjaival,
  • a TESZ elnöksége határozatai végrehajtásában tevékenyen részt vesz,
  • feladatai ellátásában igénybe veheti a TESZ ügyviteli szervezetét az ügyviteli veze- tővel történt egyeztetés alapján,
  • helyi érdekeltségű rendezvényeken szervezi és ajánlja a MOK tagi szolgáltatásait, felméri, hogy választókerületében tagjainak milyen tagi szolgáltatásra van igénye,
  • a választókerületébe tartozó tagok igényeit, problémáit, javaslatait véleményével el- látva a TESZ elnökségéhez továbbítja,
  • ellátja a MOK TESZ elnöksége által rábízott megyei kamarai

 

 • / A területi szervezet feladatai:

 

 1. illetékességi területén — elnöke útján — képviseli a MOK-ot;

 

 1. elbírálja a tagfelvételi kérelmeket;

 

 1. tagjairól számítógépes nyilvántartást

 

 1. kialakítja választókerületeit, meghatározza, hogy a választókerületek — milyen tagi szolgáltatásokkal — milyen módon vegyenek részt a területi szervezet munkájában, biz- tosítja választókerületeinek működési feltételeit, egyben választókerületi elnökei útján szervez minden választókerületben bonyolódó választást és egyéb kamarai tevékenysé- get;

 

 1. az érintett tagok felkérésére egyeztető eljárást folytat le az orvosi tevékenység gyakor- lásával összefüggően támadt vitákban;

 

 1. véleményezi az illetékességi területén végzett egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, illetve helyi önkormányzati döntéseket, továbbá véleményezési jogot gyakorol — az országos intézményeket kivéve

— szakmai alkalmasság kérdésében az állami, egészségbiztosítási, illetőleg helyi ön- kormányzati szervek, valamint az egyetemek orvosképzést, szakképzést végző karai, szervezeti egységei magasabb vezető és vezető állású orvosainak orvosi diplomához kötött tevékenység végzése körében történő vezetői kinevezése, megbízása, a vezetői megbízás visszavonása, vagy - vezetői munkakör esetén - felmentése során, továbbá a

 

háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok e munkakörben, munkavégzésre irá- nyuló jogviszony keretében történő foglalkoztatása, illetőleg a foglalkoztatásnak a mun- káltató kezdeményezésére történő megszüntetése tekintetében;

 

 1. részt vesz az illetékességi területén működő, feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő, szakmai testületek, bizottságok munkájában;

 

 1. illetékességi területén továbbképzéseket szervez, s a más szervezésében zajló tovább- képzések minőségét ellenőrzi;

 

 1. ellátja azon teendőit, amelyeket megállapodás alapján, a területén illetékes önkormány- zatok, egészségbiztosítási szervek, illetve az országos szervezet időközben átadtak a számára;

 

 1. feladatkörében együttműködik az illetékességi területén működő társadalmi szerveze- tekkel, érdekképviseleti szervekkel;

 

 1. dönt az álláshely jegyzékbe vételére irányuló tagi kérelmekről, a jegyzékbe vett, illetve a jegyzékből kikerült álláshelyeket folyamatosan kimutatja az Országos Elnökség szá- mára;

 

 1. a kamara más területi szervezeteivel, más területi szervezetekre, illetve az egész or- szágra kiterjedő együttes lépések megtétele előtt az érintett területi szervezetekkel és az Országos Elnökséggel egyeztet;

 

 1. etikai bizottságot működtet, a kamarai törvényben és külön jogszabályban meghatáro- zott esetekben tagjaival szemben etikai eljárást folytat;

 

 1. az Országos Elnökség részére véleményt ad:

 

 1. na) az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül be- folyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály ter- vezetekről;

 

 1. nb) a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjét érintő elkép- zelésekről.

 

 1. felkérésre szakértőként részt vesz az adott egészségügyi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;

 

 1. a Törvény § m) és 2/D. § (1) és (4) bekezdései szerint, a 2/D. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetekben továbbképzésre kötelezi tagját;

 

 1. véleményt ad a helyi önkormányzatok területi ellátási felelősségébe tartozó feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók és a helyi önkormányzat közötti, az egészségügyi ellá- tórendszer fejlesztéséről szóló külön törvény szerinti, egészségügyi szolgáltatás nyújtá- sára irányuló szerződések tervezete tekintetében;

 

 1. az illetékességi területén lévő kórházak felügyelő tanácsainak üléseire — tanácskozási joggal — 1 főt delegál;

 

 1. az illetékességi területén lévő gyógyintézetek szakmai vezető testületeibe tagként — az adott gyógyintézetben dolgozó kamara tagok közül — 1-1 főt delegál;

 

 1. ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, a TESZT, vagy — a TESZT utóla- gos jóváhagyásával — az Országos Elnökség vagy az OKGY a részére meghatároz;

 

 1. elősegíti a helyi kamarai csoportok, vagy az országos csoportok helyi, megyei szerve- zeteinek tevékenységét.

 

 1. az egészségügy jogi környezetébe tartozó ügyekben — tagi szolgáltatásként — jogi szakértő foglalkoztatásával, vagy egyéb módon történő bevonásával segíti a tagokat az orvosi tevékenységükkel összefüggő jogi kérdésekben.

 

 1. a tagságnak folyamatosan tájékoztatót ad honlapja útján. Az elnökség tagjainak telefon és e-mail elérhetőségét a tagság részére honlapján elérhetővé teszi

 

 1. amennyiben a kamarai törvényben meghatározott véleményezési joga bármilyen módon sérelmet szenved, arról haladéktalanul értesíti a MOK főtitkárát.

 

 • / A területi szervezet testületei:

 

 1. küldöttgyűlés;

 

 1. elnökség;

 

 1. etikai bizottság;

 

 1. felügyelőbizottság;

 

 1. a küldöttgyűlés által létrehozott ad hoc bizottságok.

 

 • / A területi szervezet küldöttgyűlése (TESZK):

 

 1. a területi szervezet képviseleti szerve, melynek küldötteit 4 évente választják meg a te- rületi szervezet választókerületeiben;

 

 1. a küldöttgyűlés üléseire tanácskozási joggal meghívandó a TESZ elnöksége, bizottsá- gainak elnökei, továbbá a területen reprezentált valamennyi kamarai csoport és a kamara tagjait tömörítő érdekképviseleti szerv 1-1 delegáltja;

 

 1. a TESZK hatáskörében:

 

 1. ca) a Törvény és az Alapszabály keretei között meghatározza a Területi Szervezet tes- tületeinek a létszámát;

 

 1. cb) megválasztja a területi szervezet elnökét, alelnökeit, titkárait; felügyelő és etikai bizottsága elnökét és tagjait, az Etikai Kollégium egy tagját;

 

 1. cc) dönt a hatályos jogszabályok és az Alapszabályban foglaltak figyelembevételével a területi szervezet belső szervezetéről, a feladat és hatáskörök megosztásáról, egyéb bi- zottságainak megalakításáról, gazdasági-vállalkozási tevékenységéről; és ennek megfe- lelően – szükség szerint – jóváhagyja saját szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ), illetve annak módosító rendelkezéseit;

 

 1. cd) megvitatja és elfogadja a területi szervezet éves működéséről szóló elnökségi be- számolót, a területi szervezet – TESZT által jóváhagyott keretösszegnek megfelelő – éves költségvetési tervét, valamint a területi felügyelőbizottság által előzetesen ellenőr- zött költségvetési év záró mérlegét;

 

 1. ce) illetékességi területén választókerületeket alakít ki és a területi szervezet tagjait a választókerületek egyikébe sorolja. A választókerület elnökét — aki egyben a területi szervezet elnökségének is tagja — a választókerülethez tartozó tagok jelölik és választ- ják maguk közül;

 

 1. cf) jóváhagyja a területi szervezet elnökségének ügyrendjét; cg) elfogadja a területi felügyelőbizottság ügyrendjét.
 2. a küldöttgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.

 

 1. da) a küldöttgyűlést a TESZ elnöksége határozata alapján az elnök hívja össze,

 

 1. db) az ülés vezetése az elnök feladata; akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott alelnök vezeti az ülést; rendkívüli esetben a küldöttgyűlés által kijelölt kamarai tag ve- zetheti az ülést.

 

 1. össze kell hívni továbbá a küldöttgyűlést:

 

 1. ea) ha a tagság legalább 10%-a a cél megjelölésével írásban kéri;

 

 1. eb) az országos, vagy a területi felügyelőbizottság, az illetékes bíróság, illetve a területi szervezet elnökségének határozatára.

 

 • / A területi szervezet (TESZ) elnöksége:

 

 1. tagja szavazati joggal:

 

 1. aa) az elnök;

 

 1. ab) a két alelnök; ac) a két titkár;

 

 1. ad) a területi szervezet választókerületeinek elnökei.

 

 1. tagja tanácskozási joggal:

 

 1. ba) a területen reprezentált valamennyi kamarai csoport 1-1 delegáltja;

 

 1. bb) a területi szervezet bizottságainak elnökei; bc) a területi szervezet ügyviteli vezetője.
 2. az elnökség jogai és kötelezettségei:

 

 1. ca) megalkotja saját ügyrendjét, előkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti a területi szer- vezet szervezeti és működési szabályzatát, az azt módosító rendelkezéseket, valamint megalkotja és elfogadja a területi szervezet szakszerű és jogszerű működéséhez szüksé- ges belső szabályzatokat;

 

 1. cb) az elnök mellett (akit akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök helyettesít) ülésenként még 1 tagot delegálhat a TESZT-be;

 

 1. cc) szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik;

 

 1. cd) ellátja a TESZ számára a Törvény, egyéb jogszabályok, az Alapszabály, valamint az arra illetékes testületek által meghatározott feladatokat;

 

 1. ce) felkérésre – delegált tagja útján – részt vesz az illetékes foglalkoztató által pályázat- tal betöltendő közalkalmazotti állások pályáztatásának előkészítésére és a pályázatok elbírálására összehívott bizottságban;

 

 1. cf) kiválasztja az ügyviteli szervezetben foglalkoztatni kívánt személyeket.

 

 1. cg) meghívására a TESZ országos és területi küldöttei részt vesznek a TESZ elnökség ülésein. A küldöttek telefon és email elérhetőségét a tagság részére a TESZ honlapján elérhetővé teszi.

 

 • / A területi szervezet etikai bizottsága:

 

 1. az elnökkel együtt, a területi küldöttgyűlés által meghatározottan páratlan számú, de legalább 7 tagból áll;

 

 1. az etikai bizottság a területi szervezet tagjait érintő ügyekben, a vonatkozó jogszabály- okra, az Etikai Kódexben foglaltakra alapozva hozza meg határozatait, és a Törvényben foglaltak szerint jár el első fokon;

 

 1. a Budapesti Területi Szervezet illetékességi területén négy, a Fogorvosok Területi Szer- vezet illetékességi területén pedig három etikai bizottság működik, köztük az ügyek fel- osztása — az esetleges összeférhetetlenség figyelembe vételével — a Budapesti Területi Szervezetnél a beérkezés sorrendjében, azonos arányban, a Fogorvosok Területi Szer- vezeténél az etikai bizottságok területi illetékessége szerint történik;

 

 • / A területi szervezet felügyelőbizottsága:

 

 1. az elnökkel együtt, a területi küldöttgyűlés által meghatározottan páratlan számú, de legalább három tagból áll;

 

 1. ellenőrzi a területi szervezet törvényes működésére, gazdálkodására, pénzügyi-számvi- teli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok érvényesülését, melynek ér- dekében betekinthet a TESZ iratanyagaiba, tájékoztatást kérhet a TESZ tisztségviselők- től, képviseltetheti magát a TESZ valamennyi testületének ülésén;

 

 1. a vizsgálatába bevont szerv tagjai, tisztségviselői és tagjai kötelesek az ellenőrzés során a bizottsággal együttműködni;

 

 1. amennyiben vizsgálatai során jogszabályba, az Alapszabályba, vagy a MOK más, belső szabályzatába ütköző működést észlel, felszólítja a szabályellenesen eljáró szervet, vagy személyt a szabályellenes működés haladéktalan beszüntetésére, egyben a szabályelle- nesen eljáró felettesét (a vizsgálati jegyzőkönyv csatolásával) értesíti a történtekről és kéri intézkedését, indokolt esetben írásban értesíti az OFB-t és/vagy az Országos El- nökséget.

 

 1. saját ügyrendje alapján dolgozik, szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik, tevékenységéről beszámol a területi szervezet küldöttgyűlésén, egyben megküldi a be- számolót az Országos Felügyelőbizottságnak is.

 

 • / A területi szervezet ügyviteli szervezete:

 

 1. a területi szervezet igazgatási, ügyviteli, valamint gazdálkodási teendőit látja el, egyben biztosítja mindazokat a feltételeket, amelyek a területi szervezet ügyintéző szerveinek, illetve tisztségviselőinek feladatellátását lehetővé teszik;

 

 1. legalább a TESZT által meghatározott létszámban és összetételben alakítandó ki;

 

 1. vezetésével legalább 5 év egészségügyi igazgatási gyakorlattal, vagy közigazgatási alapvizsgával, vagy jogi végzettséggel rendelkező ügyviteli vezetőt kell megbízni. Az ügyviteli vezető megbízási szerződéssel, vagy alkalmazottként foglalkoztatható, a meg- bízásos jogviszony alapján foglalkoztatott ügyviteli vezető megbízási szerződését a TESZ elnöke írja alá, az alkalmazotti jogviszony alapján foglalkoztatott ügyviteli vezető munkáltatója a TESZ elnöke.

 

 1. ca) munkáltatói jogkörrel, a gazdálkodásért, és a pénzügyekért való felelősséggel irá- nyítja az ügyviteli szervezetben folyó munkát;

 

 1. cb) részt vesz az Alapszabály, egyéb belső szabályok, illetve az arra illetékes kamarai testületek TESZ-re vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásában, a területi szervezet szervezeti és működési szabályzatában foglaltak, valamint a TESZ elnöke által elren- deltek szerint;

 

 1. cc) tanácskozási joggal részt vesz a TESZ elnökségi ülésein;

 

 1. cd) ellátja az Alapszabály / v) pontjában meghatározott feladatokat.

 

 1. az ügyviteli vezető a saját hatáskörébe nem tartozó ügyekben a TESZ elnökének meg- hatalmazása alapján járhat el.

 

 • / A MOK Országos Szervezete:

 

 1. ügyintéző szerveinek tisztségviselőit és nem tisztségviselő tagjait az OKGY küldöttei jelölik és választják meg a hatályos törvény szerint 4 évente;

 

 1. ügyintéző szervei:

 

 1. ba) Országos Elnökség (OE);

 

 1. bb) Országos Etikai Bizottság (OEB); bc) Etikai Kollégium (EK);
 2. bd) Országos Felügyelőbizottság (OFB);

 

 1. további szerve: a Területi Szervezetek Tanácsa (TESZT).

 

 • / Országos Küldöttközgyűlés:

 

 1. tagjai szavazati joggal azok a küldöttek, akiket a területi szervezetek választókerületeibe tartozó tagok jelölnek és választanak meg 4 évente;

 

 1. üléseit a TESZT határozata alapján, kizárólagos joggal az Országos Elnökség hívja ösz- sze;

 

 1. az ülésre tanácskozási joggal meghívandók: ca) az Országos Elnökség tagjai;
 2. cb) valamennyi országos bizottság elnöke;

 

 1. cc) a kamarai csoportok 1-1 delegáltja;

 

 1. ülését a MOK elnöke vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök vezeti, indo- kolt esetben az ülés vezetésére a MOK más tagja is felkérhető;

 

 1. a Törvény előírásain túl is összehívandó:

 

 1. ea) ha a tagság legalább 10 %-a a cél megjelölésével írásban kéri;

 

 1. eb) az Országos Felügyelőbizottság, illetve az illetékes bíróság határozata alapján;

 

 1. ec) az Országos Elnökség javaslatára, ha az munkája során olyan, a lakosság egészségi állapotát veszélyeztető, vagy az orvoskar érdekeit súlyosan sértő helyzetet észlel, mely a MOK egységes fellépését teszi szükségessé;

 

 1. kizárólagos hatáskörében:

 

 1. fa) 2/3-os többséggel elfogadja, illetve módosítja a MOK Alapszabályát valamint Etikai Kódexét. Az Alapszabályhoz és az Etikai Kódexhez kizárólag írásban lehet javaslatot benyújtani az OKGY ülése előtti 15. munkanapig. Az OKGY-n közvetlenül nem ter- jeszthető elő Alapszabály és Etikai Kódex módosítási javaslat. Az ASZ-hoz benyújtott módosítási javaslatokat a TESZT, az Etikai Kódexhez benyújtott javaslatokat az Etikai Kollégium és a TESZT előzetesen véleményezi;

 

 1. fb) megválasztja a MOK Országos Elnökségét, az Országos Etikai Bizottság, az Orszá- gos Felügyelőbizottság és az Etikai Kollégium elnökét és alelnökét, valamint az Orszá- gos Etikai Bizottság és az Országos Felügyelőbizottság 8 tagját;

 

 1. fc) elfogadja az Országos Felügyelőbizottság beszámolóját éves munkájáról, valamint az ellenőrzései során szerzett tapasztalatairól;

 

 1. fd) megvitatja és elfogadja az Országos Elnökség éves beszámolóját;

 

 1. fe) elfogadja az országos hivatalvezető pénzügyi beszámolóját a MOK egész szerveze- tének gazdálkodásáról;

 

 1. ff) dönt a kamarai tagdíj nem kamarai célú felhasználásáról;

 

 1. fg) elbírálja a TESZT által hozott döntésekkel, határozatokkal, intézkedésekkel kapcso- latban benyújtott észrevételeket, panaszokat;

 

 1. fh) dönthet országos célú kamarai alapítvány létrehozásáról; fi) a TESZT javaslata alapján megállapítja a tagdíj mértékét;
 2. fj) a TESZT előterjesztése alapján elfogadja a MOK Missziós Nyilatkozatát.

 

 • / Az Országos Elnökség:

 

 1. tagjai szavazati joggal:

 

elnök, 3 alelnök, főtitkár, 4 titkár.

 

 1. tagjai tanácskozási joggal:

 

 1. ba) az állandó bizottságok elnökei;
 2. bb) az elnökség által létrehozott bizottságok elnökei; bc) valamennyi csoport 1-1 delegáltja;

 

 1. bd) az országos hivatalvezető;

 

 1. amennyiben az elnök nem fogorvos, az elnökség egyik alelnöke fogorvos;

 

 1. szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik, üléseit az elnök hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén a levezetésre más elnökségi tagot is felkérhet;

 

 1. hét napon belül összehívandó, ha azt, a cél megjelölésével bármelyik tagja vagy az Or- szágos Felügyelőbizottság kéri.

 

 • / Az Országos Elnökség hatáskörében:

 

 1. közzéteszi – a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével – az elfogadott szakmai tovább- képzések jegyzékét, valamint a feladatkörében érintett szakmák tekintetében az egész- ségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) szerinti kötelező to- vábbképzések szervezőinek tevékenységét külön jogszabályban foglaltak szerint rend- szeresen minősítheti, a minősítést honlapján közzéteszi, és szükség szerint javaslatot tesz a továbbképzésre jogosult intézménynek vagy az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek;

 

 1. közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásá- nak ellenőrzésében és továbbképzést szervez;

 

 1. elbírálja a tagfelvétellel, tagsági viszony felfüggesztésével, megszüntetésével kapcsola- tos elsőfokú határozatok elleni fellebbezéseket;

 

 1. elbírálja a Törvény 2. § m) pontja, a 2/D. § (4) bekezdése alapján elrendelt továbbkép- zésre kötelező elsőfokú határozatok elleni fellebbezéseket;

 

 1. a Törvény 2.§ d) pontjában meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorol:

 

 1. ea) az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül be- folyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály meg- alkotásánál;

 

 1. eb) az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egész- ségbiztosítási döntések meghozatalánál;

 

 1. ec) feladatkörének megfelelően a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés köve- telményszintjének meghatározása, valamint a felvételi és képzési szakmánkénti keret- számok meghatározása, a szakképesítések hiányszakmának való minősítése tekinteté- ben;

 

 1. ed) a § d) pontjában foglaltakon túlmenően véleményezési jogot gyakorol a szakmai alkalmasság kérdésében az országos intézményeknél, az állami, egészségbiztosítási szerveknél, — valamint az illetékes TESZ közreműködésével — az egyetemek orvos- képzést, szakképzést végző karai, szervezeti egységei magasabb vezető és vezető állású

 

orvosainak orvosi diplomához kötött tevékenység végzése körében történő vezetői ki- nevezése, megbízása, a vezetői megbízás visszavonása, vagy felmentése során;

 

 1. ee) szakértőként véleményezi a külön törvény szerint működési nyilvántartásba vétel nélkül, meghatározott időtartamra és helyszínre (munkahelyre) szóló egészségügyi te- vékenységre irányuló kérelmeket;

 

 1. ef) szakértőként véleményezi a külföldi bizonyítvány, oklevél Magyarországon történő elismerésére irányuló kérelmet, ha az oklevél a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló külön törvény alapján feltétel nélkül nem ismerhető el;

 

 1. eg) az ee) és ef) bekezdések szerinti hatósági eljárásokban a szakmai kamara a közigaz- gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló külön törvény szerint szakértőként vesz részt;

 

 1. eh) véleményezési jogot gyakorol az egészségügyi szolgáltatók és az egészségbiztosí- tási szerv közötti szerződések általános szerződési feltételei és az egyedi szerződések azonos feltételei tekintetében;

 

 1. vezeti a tagdíjnyilvántartást, kezeli a tagnyilvántartást;

 

 1. feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi szerveze- tekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába — szükség szerint — bevonja az érintett egészségügyi érdekképviseleti szerveket;

 

 1. feladatkörében megvizsgálja a 14/A (1a) bekezdés szerinti tagok esetében a képzések, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételeit, és azok megvalósulása tekinteté- ben szükség szerint javaslatot tesz az adott képzésre jogosult intézménynek, az intéz- mény szakmai felügyeletét ellátó szervnek;

 

 1. jogszabály vagy az adott szerv tevékenységére irányadó egyéb szabály alapján vagy felkérésre részt vesz a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő szakmai testületek, ille- tőleg bizottságok munkájában;

 

 1. ajánlásokat ad az egyes egészségügyi szolgáltatók által megállapított díjtételek alsó és felső határaira, a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók által ellátott feladatok díjazására, továbbá a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó és az egészségügyi szolgáltató közötti szerződések jogszabályokban meghatározottakon túli tartalmára;

 

 1. szervezi és irányítja az OKGY határozatainak végrehajtását, a MOK folyamatos műkö- dését;

 

 1. delegált tagja útján képviseli a MOK-ot;
 2. jóváhagyja a területi szervezetek együttműködése tárgyában született megállapodáso- kat;
 3. a TESZT közreműködésével összehangolja a kamara szervezeti szintjeinek tevékenysé- gét;

 

 1. javaslatot tesz az OKGY napirendjére és az Alapszabály módosítására a TESZT-nél;

 

 1. kiadmányoz, az országos szervezet költségvetése terhére kötelezettséget vállal, igényt érvényesít;

 

 1. biztosítja a tagság tájékoztatását;

 

 1. tudomásul veszi csoport megalakulását és ügyrendjét;

 

 1. felkérésre, kijelölt szerve, vagy delegált tagja útján részt vesz: sa) az egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;
 2. sb) a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő, országos illetőségű szakmai testületek és bizottságok munkájában.

 

 1. ellátja az állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől átvett felada- tokat, illetve a területi szervezetek bevonásával megszervezi azok ellátását;

 

 1. előkészíti és összehívja a TESZT üléseit, javaslatot tesz annak napirendjére;
 2. kizárólagosan gyakorolja a MOK-ot megillető alapítói jogokat a kamara országos ala- pítványa fölött és ugyancsak kizárólagosan gyakorolja a MOK tulajdonában álló, az or- szágos szervezet által létrehozott gazdasági társaságokban vala-mennyi tulajdonosi jo- got. Rendelkezési jogot gyakorol az Országos Hivatalhoz bármely jogcímen befolyó, az Országos Hivatalt illető pénzeszközök tekintetében és — az Alapszabály eltérő rendel- kezése hiányában — dönt ezek felhasználásáról;

 

 1. dönt a MOK gazdasági-vállalkozási és kiadói tevékenységéről;

 

 1. ellát minden olyan kamarai feladatot és hatáskört, amelyet jogszabály vagy az Alapsza- bály külön nem utal más kamarai szerv feladat-, vagy hatáskörébe.

 

 1. az országos hatáskörű szervek tisztségviselőinek, tagjainak telefonos és e-mail elérhe- tőségét honlapja útján a tagság részére nyilvánossá teszi.

 

 • / Az Országos Elnökség tagjai közötti munkamegosztás:

 

 1. az elnök feladata különösen:

 

 1. aa) vezeti az OKGY, a TESZT és az elnökség üléseit, a TESZT ülésein az elnökséget szavazati joggal képviseli;

 

 1. ab) dönt és intézkedik az elnökség ülései közötti időszakban az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben;

 

 1. ac) képviseli a MOK-ot;

 

 1. ad) munkáltatói jogkört gyakorol az országos hivatalvezető felett;

 

 1. ae) javaslatot tesz az egészségügyért felelős miniszter által adományozható díjak és el- ismerések odaítélésre;

 

 1. af) az elnököt akadályoztatása esetén az alelnökök bármelyike az elnök által írt írásos meghatalmazással, rendkívüli esetben ennek hiányában is teljes jogkörrel helyettesíti, amennyiben valamennyi alelnök akadályoztatva van, az elnök helyettesítésének jogát a főtitkár gyakorolja, a főtitkár akadályoztatása esetén az a titkár helyettesíti az elnököt, akit a titkárok maguk közül erre kijelölnek.

 

 1. ag) hatóságok és bíróságok előtt képviseli az OKGY-

 

 1. a főtitkár feladata különösen:

 

 1. ba) nyilvántartja az OKGY, a TESZT, valamint az elnökség határozatait, bc) gondoskodik a végrehajtásukhoz szükséges operatív teendők ellátásáról;
 2. bb) ellátja az elnökség ügyrendjében meghatározott feladatait;

 

 1. munkamegosztásának további részletes szabályait az elnökség saját ügyrendjében hatá- rozza meg.

 

 • / Az Országos Hivatal:

 

 1. Az országos képviseleti, illetőleg ügyintéző kamarai szervek vagy azok valamely tiszt- ségviselőjének kizárólagos hatáskörébe nem tartozó országos kamarai feladatok irányí- tására, illetve összehangolására, továbbá az országos igazgatási, ügyviteli, valamint gaz- dálkodási teendők szakszerű ellátására országos ügyviteli feladatokat ellátó szerv (a to- vábbiakban: országos hivatal) működik;

 

 1. Az Országos Hivatal vezetését az Országos Elnökséggel munkaviszonyban álló hivatal- vezető látja A hivatalvezető felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos jogokat az Országos Elnökség, az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gya- korolja;

 

 1. A hivatalvezető csak közigazgatási szakvizsgával rendelkező személy lehet. Ettől elté- rően hivatalvezetői feladatokkal olyan felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező sze- mély is megbízható, aki közigazgatási alapvizsgával rendelkezik, feltéve, hogy a kine- vezéstől számított három éven belül vállalja közigazgatási szakvizsga, vagy a közigaz- gatási szakvizsga alóli – teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján - mentesítés megszerzését. A határidő eredménytelen eltelte esetén a hivatalvezető munkaviszonya a törvény erejénél fogva szűnik meg;

 

 1. A hivatalvezető a Törvényben meghatározott feladatai mellett:

 

 1. da) koordinálja a területi ügyviteli szervezetek, illetve a területi ügyviteli vezetők szak- mai munkáját;

 

 1. db) biztosítja az országos szervek, tisztségviselők feladatai ellátásának feltételeit;

 

 1. dc) összeállítja és az OKGY elé terjeszti elfogadásra a MOK egész szervezetének gaz- dasági helyzetéről szóló beszámolóját, és a TESZT elé terjeszti elfogadásra a MOK Or- szágos Hivatal éves gazdálkodásáról szóló beszámolót;

 

 1. dd) ellátja az országos kamarai szabályzatokban meghatározott, valamint a MOK elnöke által rábízott egyéb feladatokat;

 

 1. de) tanácskozási joggal részt vesz a MOK Országos Elnökségének ülésén.

 

 1. df) az Országos Hivatal képviseletében — a hivatal gazdálkodásának irányítása kereté- ben — kötelezettségeket vállal, jogokat szerez az éves költségvetésben meghatározott keretek között.

 

 • / Országos Etikai Bizottság:

 

 1. elnökével együtt 11 tagból áll;

 

 1. elnökét, alelnökét és tagjait az OKGY küldöttei jelölik és választják meg;

 

 1. a Törvényben meghatározott feladatai mellett ellátja a területi szervezetek etikai bizott- ságai tevékenységének elvi irányítását is.

 

 • / Az Országos Felügyelőbizottság:

 

 1. elnökével együtt 9 tagból áll;

 

 1. elnökét, alelnökét és tagjait az OKGY küldöttei jelölik és választják meg;

 

 1. döntése alapján, szükség szerint ellenőrzi a kamara valamennyi szervezetének a szerve- zet törvényes működésére, gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok érvényesülését, melynek érdekében betekinthet va- lamennyi iratanyagba, tájékoztatást kérhet a szervezet tisztségviselőitől, képviseltetheti magát valamennyi szervezet valamennyi testületének ülésén;

 

 1. vizsgálatába bevontak kötelesek az ellenőrzés során együttműködni;

 

 1. amennyiben vizsgálatai során jog-, Alapszabály, vagy egyéb belső szabályzat ellenes működést észlel, köteles felszólítani a szabályellenesen eljárót a szabályellenes műkö- dése haladéktalan beszüntetésére, egyben köteles a szabályellenesen eljáró felettesét (a vizsgálati jegyzőkönyv csatolásával) értesíteni a történtekről és kérni intézkedését, in- dokolt esetben közvetlenül fordulhat a kamara felügyeleti szervéhez;

 

 1. saját ügyrendje alapján dolgozik, szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik;

 

 1. az ellenőrzései során szerzett tapasztalatairól beszámol az OKGY-

 

 • / Az Etikai Kollégium:

 

 1. elnökét és alelnökét az OKGY küldöttei, míg tagjait — területi szervezetenként egy főt

— a területi küldöttgyűlés küldöttei jelölik és választják meg;

 

 1. a Törvényben meghatározott feladatai mellett előkészíti az Országos Küldöttközgyűlés számára az Etikai Kódex tervezetét, illetve amennyiben ezt szükségesnek látja, annak tartalmára, rendelkezéseire nézve módosítási javaslatot tesz.

 

 • / A Területi Szervezetek Tanácsa (TESZT):

 

A TESZT a MOK Alapszabályban létrehozott képviseleti testülete, amelynek tagja minden te- rületi szervezet elnöke, valamint a MOK elnöke az adott területi szervezet létszámával arányos mértékű szavazati joggal, a következők szerint:

 

Minden TESZ 1000 fő alatti taglétszámmal                         1-1 szavazat Minden TESZ 1001 - 2000 fő közötti taglétszámmal                        2-2 szavazat 2000 fő feletti taglétszámú, és három orvosképzést

folytató egyetem székhelyén működő TESZ                        3-3 szavazat

Fogorvosok TESZ                                                                 4 szavazat

Budapest TESZ                                                                     8 szavazat

MOK Elnök                                                                           3 szavazat

Diplomások Területi Szervezete                                            2 szavazat

 

A tárgyévi szavazatszám megállapításához a területi szervezetnél a tárgyévet megelőző év dec- ember 31-én nyilvántartott taglétszámot kell alapul venni.

 

A TESZT további tagjai tanácskozási joggal az Országos Elnökség tagjai, a területi szervezetek további egy-egy tisztségviselője valamint az országos hivatalvezető és helyettese. Amennyiben a szavazati jogú tagok bármelyike akadályoztatva van, akkor az akadályoztatott tisztségviselő írásban megjelölt más tisztségviselőt bíz meg a TESZT ülésén való részvétellel. Ebben az eset- ben a megbízott másik tisztségviselő szavazati joggal rendelkezik.

 

 • / A TESZT feladatai:

 

 1. a Törvény, illetve az Alapszabály / pontja adta keretek között — megfelelő adatok- kal alátámasztva — javaslatot tesz az OKGY részére a tagdíjmódosítás mértékére, a

16./ pontban foglalt felhatalmazás alapján megállapítja a tagdíjra vonatkozó kedvez- mények körét, mértékét és a 63./ pontban meghatározott pótdíj mértékét, a tagdíj fize- tésének módját, elfogadja a Tagdíjszabályzatot;

 

 1. A területi szervezetekre és az Országos Szervezetre vonatkozóan megállapítja: ba) az Országos Szervezet és a területi szervezetek havi működési költségét;
 2. bb) a kamarai Törvényben, az Alapszabályban, valamint az OKGY és saját határozata- iban szereplő, havi rendszerességgel, illetve esetenként teljesítendő feladatainak és nyújtandó tagi szolgáltatásainak körét és költségeit;

 

 1. bc) az Alapszabály / pontjában meghatározott kamarai szervezetek által pályázható fejlesztési összegek mértékét;

 

 1. elfogadja az Országos Hivatal költségvetési keretösszegét, továbbá az országos hivatal éves auditált mérlegbeszámolóját, a tárgyévet követő év május 31-éig;

 

 • pénzügyi döntéseit a gazdálkodó szervezetek mérlegadataira, valamint a tagdíjszámlán aktuálisan szereplő összegre, azaz a MOK vagyoni helyzetére figyelemmel hozza;

 

 • elbírálja a vonatkozó ügyrend szerint a területi szervezetektől beérkező pályázatokat;

 

 • két OKGY között dönt országos jelentőségű ügyben és szükség esetén szabályokat alkot;

 

 • meghatározza a tiszteletdíj mértékét;

 

 • az országos küldöttek által előterjesztett Alapszabály és Etikai Kódex szövegszerű mó- dosítási indítványokat rendszerezi és véleményével kiegészítve az OKGY elé terjeszti;

 

 • a napirendet meghatározva összehívja az OKGY-t;

 

 • megvizsgálja az elnökség határozataival, intézkedéseivel kapcsolatban benyújtott ész- revételeket, panaszokat;

 

 • jóváhagyja a kamarai csoportok megalakulását és ügyrendjét;

 

 • szükség esetén ad hoc bizottságot alakít.

 

 • / A TESZT:

 

 1. szükség szerint, de legalább három havonta ülésezik;

 

 1. üléseit az országos elnökség készíti elő, hívja össze és a kamara elnöke vezeti, aki aka- dályoztatása esetén maga dönt a helyettesítéséről;

 

 1. ülését az alábbi rendkívüli esetekben is össze kell hívni:

 

 1. ca) ha a területi szervezetek 25%-a a cél megjelölésével írásban kéri; cb) az Országos Felügyelőbizottság határozatban indítványozza;
 2. ülései akkor határozatképesek, ha azokon a tagoknak több mint fele jelen van;

 

 1. határozatait egyszerű szótöbbséggel

 

 • / A csoportok:

 

 1. a MOK tagjai — érdekeik kamarán belüli képviseletére — csoportokat hozhatnak létre;

 

 1. a csoport megalakulását az Országos Elnökségnél kell bejelenteni, egyúttal benyújtva az ügyrendjének tervezetét. Az elnökség az ügyrendet jóváhagyás céljából a TESZT elé terjeszti;

 

 1. javaslatait az illetékes kamarai szervezet döntéseinél figyelembe veszi;

 

 1. tagjaik érdekeit érintő ügyekben kezdeményezhetik a kamara illetékes testületeinek döntését és fellépését;

 

 1. az ügyrendjükben meghatározott területi illetékességükkel azonos területi illetékesség- gel rendelkező szervezet ügyintéző szerveinek ülésén 1-1 delegálttal képviseltethetik magukat, tanácskozási joggal;

 

 1. a csoportok kamarán kívüli képviseletét az illetékes kamarai szervezet jogosult ellátni.

 

 

 1. fejezet

 

A MOK választási szabályai Területi és országos küldött, választókerületi elnök jelölés:

 • / Minden kamara tag a területi szervezete által meghatározott választókerületben gyakorol- hatja a választásokhoz fűződő alapjogait, azaz jelölheti és megválasztja a területi küldöttgyűlés, az OKGY küldötteit, valamint a választókerület elnökét az alábbiak szerint:

 

 1. a választókerületébe tartozó tagok közül:

 

 1. aa) 100 tagonként 1-1 főt jelölhet írásban a MOK Országos Küldöttközgyűlésbe kül- döttként;

 

 1. ab) 50 tagonként 1-1 főt jelölhet írásban a területi szervezet küldöttgyűlésébe küldött- ként;

 

 1. ac) 1 főt jelölhet a választókerületi elnöknek;

 

 1. a kamara minden szintjére vonatkozóan megjelölheti írásban (elfogadó nyilatkozat) azo- kat a testületi tisztségeket (vagy tagságot a testületekben), amelyeket megválasztása ese- tén vállalna;

 

 1. a jelölés és a jelölés elfogadása írásban történhet a területi szervezet által előzetesen kiküldött jelölőív kitöltésével.

 

 • / A választókerületekben zajló küldött jelölés és választás előkészítése, szervezése, a jelölt- lista összeállítása és lezárása, a területi szervezet elnöksége feladata az alábbiak szerint:

 

 1. minden tag számára biztosítani kell, hogy élhessen a jelölt állításra, valamint a jelöltség vállalására vonatkozó jogával;

 

 1. a jelöltlistákra azok a tagok vehetők fel — egyéb kizáró ok hiányában —, akik az adott tisztség vonatkozásában írásos jelöléssel és elfogadó nyilatkozattal rendelkeznek;

 

 1. a jelöltlistákat a választás előtt 1 héttel le kell zárni és a területi szervezet honlapján, annak hiányában a MOK honlapján közzé kell tenni;

 

 

Területi, országos küldött és választókerületi elnök választás, általános szabályok:

 

46/A./ A választókerületi elnök, területi és országos küldött választás a választásra jogosult tagok személyes jelenlétét nem egyidejűleg igénylő választási időszakban, vagy távválasztás útján történhet. A választás érvényességre a Törvény rendelkezései irányadóak.

 

46/B./ A választási forma meghatározása

 

 1. a választás formájáról választókerületenként az illetékes területi kamara elnöksége határo- zatban dönt a választókerületi elnökök véleménye figyelembevételével;

 

 1. a területi kamara választókerületenként más-más választási forma alkalmazásáról dönthet; egy választókerületben csak egyféle választási forma alkalmazható.

 

46/C./ A választási időszak formájában történő választásokra vonatkozó szabályok:

 

 1. a területi szervezet elnöksége 8-30 nap közötti időtartamot határoz meg a kamarai törvény szempontjai érvényesítésével;

 

 1. a választás lebonyolítására, az eredmény megállapítására a választókerület nagysá- gának megfelelő három - öttagú bizottságot hoz létre a területi szervezet elnöksége, a bizottság tagjai kizárólagosan az illetékes választókerület tagjai lehetnek;

 

 1. a választás megkezdése előtt a bizottság, a bizottsági tagok aláírásával és a TESZ pecsétjével ellátott, a választókerület nagyságának megfelelő számú zárt urnát ké- szít, melybe a szavazatok gyűjthetőek;

 

 1. a zárt urna/urnák a választási időszak elteltével nyitható/ak ki a bizottság tagjai több- ségének jelenlétében;

 

 1. a választás eredményét a bizottság állapítja meg, a választásról szóló jegyzőkönyvet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik; a bizottság az elkészült, hitelesített jegy- zőkönyvet a területi szervezet elnökségének juttatja el. A választási jegyzőkönyve- ket a területi szervezet irattárában kell 4 évig megőrizni. A szavazólapokat a területi szervezet választókerületeiben zártan kell őrizni, majd a lezajlott legutolsó válasz- tási időszak után egy hónappal meg kell semmisíteni. A szavazólapok megsemmi- sítéséről a területi kamara elnöksége jegyzőkönyvet készít;

 

 1. a választások eredményéről egy hónappal a területi szervezetben lezajlott utolsó vá- lasztást követően felülvizsgálat nem kezdeményezhető.

 

46/D./ A távválasztás formájában történő választás szabályai:

 

 1. a területi elnökség határozatban hirdeti ki, hogy mekkora időszak áll rendelkezésre a távszavazásra; a távválasztásra 8 - 30 nap közötti időszak határozható meg

 

 1. a választás kizárólag a MOK által biztosított, közjegyző által ellenőrzött választási felületen történhet, mely felületnek:

 

 1. ba) biztonságos kapcsolati formában kell működnie,

 

 1. bb) a választani akaró tagot egyértelműen kell azonosítania,

 

 1. bc) a szavazat leadását és azt a tényt, hogy a rendszer a szavazatot rögzítette, e- mailben vissza kell igazolnia,

 

 1. bd) az elektronikus rendszernek ki kell zárnia az ismételt szavazás lehetőségét.

 

 1. a választás ellenőrzése, az eredmény megállapítása kizárólagosan elektronikus for- mában történik. A választás folyamatának követése és az eredménynek jegyzőkönyvben rögzítése céljából a területi szervezet elnöksége három tagú választási bizottságot hoz létre.

 

 1. a választási felület jogszabályoknak és a kamarai választási szabályoknak történő megfelelését, a választási felület részletes leírását és a választás eredményét közjegyző hitelesíti.

 

 1. a távválasztás eredményét az elektronikus szavazási felületen legalább négy évre visszamenőlegesen hozzáférhetővé kell tenni.

 

 1. a területi kamara köteles biztosítani az internettel nem rendelkező tagjai számára az elektronikus felületet irodájában vagy az elnökség által meghatározott helyszíne/ke/n megfelelő időszakot biztosítva arra, hogy a tagok szavazati jogukkal élhessenek. Erről a lehetőségről a tagokat a jelöltállításra felhívó hagyományos postai levélben is értesí- teni kell.

 

46/E./ A választás eredményessége szabályai:

 

 1. megválasztott

 

 1. aa) küldötteknek azokat kell tekinteni, akik a legtöbb szavazatot kapták,

 

 1. ab) választókerületi elnöknek azt kell tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta;

 

 1. szavazategyenlőség esetén a bizottság sorsolással dönt a mandátumról;

 

 1. a választás végleges eredményét a választókerületi bizottságok jegyzőkönyvei alapján a te- rületi szervezet elnöksége állapítja meg és a területi szervezet honlapján, annak hiányában a MOK honlapján kihirdeti és a hitelesített választási jegyzőkönyv országos küldöttekre vonat- kozó részét az országos hivatal számára két munkanapon belül eljuttatja,

 

 1. a választásokkal járó költségeket — a TESZT által erre a célra költségvetésében meghatáro- zott keret terhére — az illetékes területi szervezet viseli.

 

 • / A megválasztott:

 

 1. területi küldött:

 

 1. aa) a területi szervezet valamennyi testületének tisztségeire és testületi tagi tisztjére írás- ban megfelelő számú jelöltet állíthat;

 

 1. ab) a küldöttgyűlésen az érvényes jelöltek közül titkosan választhat az Alapszabály által meghatározott tisztségekre;

 

 1. országos küldött:

 

 1. ba) az országos szervezet valamennyi testületének tisztségeire és testületi tagi tisztjére írásban megfelelő számú jelöltet állíthat;

 

 1. bb) az OKGY-n az érvényes jelöltek közül titkosan választhat az Alapszabály és a Tör- vény által meghatározott tisztségekre;

 

 1. területi, országos küldött, vagy választókerületi elnök mandátumának lemondás, vagy halál esetén történő megszűnésekor az a jelölt kapja meg a szabaddá vált mandátumot, aki az eredménylista első helyén áll.

 

Szavazategyenlőség esetén az illetékes területi szervezet elnöksége sorsolással dönt, egyben határozatot hoz a mandátum odaítélésről.

 

 

Területi és országos tisztségviselők, ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjai jelölése és vá- lasztása:

 

47/A./ A területi és országos tisztségviselők (kivéve a választókerületi elnököket), ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjai választása a választásra jogosult tagok egyidejű személyes jelenlétével megvalósuló gyűlésen (a továbbiakban: választói gyűlés) történhet.

 

A választói gyűlés formájában történő választás területi választói küldöttgyűlés vagy országos választói küldöttközgyűlés keretében történik.

 

 • / A területi szervezet tisztségviselői és bizottsági tagjai, illetve az országos testületek tiszt- ségviselőinek és tagjainak jelöléséhez és megválasztásához fűződő jogaikat a megválasztott küldöttek a területi szervezet, illetve az országos szervezet elnökségének közreműködésével érvényesíthetik az alábbiak szerint:

 

 1. az előkészítés, a jelöltlista összeállítása és lezárása, a választói gyűlés összehívása, az ülésvezetés biztosítása a területi szervezet, illetve az országos szervezet elnökségének feladata, amikor is minden küldött számára biztosítani kell, hogy élhessen a területi szervezet, illetve az országos szervezet testületeiben betölthető tisztségekre és testületi

 

tagsági helyekre való jelölési jogával;

 

 1. a jelöltlistákra azok vehetők fel, akik az adott tisztség és testületi tagsági hely vonatko- zásában írásos jelöléssel és elfogadó nyilatkozattal rendelkeznek;

 

 1. a jelöltlistákat a választás előtt 1 héttel le kell zárni és közzé kell tenni országos választás esetén a MOK honlapján, területi választás esetén a területi szervezet honlapján, annak hiányában a MOK honlapján;

 

 1. a lezárt jelöltlisták alapján kell elkészíteni a szavazólapokat;

 

 1. a választói gyűlés helyszínéről és időpontjáról legalább 15 nappal megelőzően értesíteni kell a küldötteket;

 

 1. a területi választás levezető elnökét a területi, az országos választás levezető elnökét az országos elnök javaslata alapján a küldöttek választják meg;

 

 1. a választói gyűlés három vagy öt tagú szavazatszámláló, három tagú mandátumvizsgáló bizottságot, és két jegyzőkönyv hitelesítőt választ nyílt, egyszerű többségi szavazással;

 

 1. a tisztségekre és testületi tagsági helyekre a választás titkosan, a jelöltlistára került sze- mélyekre leadott szavazatokkal történik, minden küldött legfeljebb annyi szavazatot ad- hat le, amennyi az adott tisztségre és testületi tagsági helyre megválaszthatók száma, a szavazás ellenőrzött gépi szavazással is történhet;

 

 1. a választás érvényességére a Törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni;

 

 1. a Törvényben meghatározott esetekben, a kamara folyamatos működése biztosítása ér- dekében országos tisztségviselő és országos ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagja esetén a TESZT, minden más esetben a területi szervezet elnöksége jogosult ügyvivőt kijelölni;

 

 1. amennyiben egy bizottság taglétszáma az Alapszabályban rögzített szám alá esik lemon- dás, elhalálozás miatt, akkor az érvényes választási listán szereplő tag a szabaddá vált mandátumot megkapja. Erről az országos illetve a területi szervezet elnöksége határo- zatban dönt;

 

 1. megválasztottnak az(oka)t a jelölte(ke)t kell tekinteni, aki(k) a legtöbb szavazatot kapta (kapták). Szavazategyenlőség esetén a tisztségről a választói gyűlés dönt, kizárólag az érintett jelöltekre történő újbóli szavazás útján. Ismételt szavazategyenlőség esetén a szavazatszámláló bizottság a jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők jelenlé- tében lebonyolított sorsolással dönt;

 

 1. a választás végleges eredményét országos választás esetén a MOK honlapján, területi választás esetén a területi szervezet honlapján, annak hiányában a MOK honlapján kell kihirdetni; a területi szervezet a választási jegyzőkönyv egy hitelesített példányát az Or- szágos Hivatalnak is megküldi.

 

48/A.) A visszahívás különös szabályai

 

 1. visszahívás tisztségviselő és ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagja ellen írásban — a kezdeményezést indokolva — kezdeményezhető,

 

 1. a visszahívással egyidejűleg a visszahívást kezdeményezőnek javaslatot kell tennie az új tisztségviselő, illetve ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagjának személyére, és be kell szereznie annak jelölést elfogadó nyilatkozatát is,

 

 1. a visszahívási kezdeményezést a visszahívni kívánt tisztségviselőnek, illetve ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagjának a rendelkezésére kell bocsátani, aki írásban reagálhat a visszahívási kezdeményezésre; a visszahívási kezdeményezést és az arra történő rea- gálást a döntésre jogosult testület tagjainak a testület ülésére szóló meghívóval egyide- jűleg kell megküldeni,

 

 1. a visszahívásra döntésre jogosult testület ülésén ismertetni kell a visszahívási kezdemé- nyezést és az arra történt reagálást; a döntésre jogosult testület szükség esetén lehetősé- get adhat szóbeli kiegészítésre, illetve kérdést tehet fel a visszahívni kívánt tisztségvi- selőnek, illetve az ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagjának, melyet követően a test- ület vita nélkül dönt,

 

 1. a visszahívás eredményességi szabályai azonosak a megválasztás eredményességi sza- bályaival,

 

 1. a visszahívott tisztségviselő helyére jelölt/ek számára az illetékes testület köteles bizto- sítani a bemutatkozás és a programadás lehetőségét a testület által előzetesen meghatá- rozott időkeretben,

 

 1. amennyiben egy visszahívási kezdeményezés eredménytelen, akkor 1 éven belül ugyan- arra a tisztségviselőre, illetve ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagjára visszahívás nem kezdeményezhető.

 

 

 1. fejezet

 

A kamarai szervek, testületek határozatképességére és a határozatképtelenség esetén követendő eljárásra vonatkozó szabályok

 

 • / A kamarai szervek, testületek határozatképesek, ha azok ülésén a képviselők, illetve tagok több mint 50%-a jelen van.

 

Határozatképtelenség esetén az ülés, gyűlés változatlan napirenddel megismételten összehív- ható az eredetivel azonos napra, amennyiben a testületi ülés, gyűlés meghívója az aznapi ismé- telt összehívásról szóló értesítést is tartalmazza. Ebben az esetben a határozatképességhez a küldöttek/tagok több mint 33 %-ának jelen kell lennie.

 

Nem hívható össze az eredetivel azonos napra a testületi ülés az Országos Elnökség, továbbá a Területi Szervezetek Tanácsa esetében.

 

49/A. A kamarai gyűléseken a jegyzőkönyvvezetés szempontjai:

 

 1. az országos küldöttközgyűlésen hang és videofelvétel készül, melynek alapján rövi- dített - a döntéseket tartalmazó - jegyzőkönyvet kell készíteni,

 

 1. a területi szervezetek küldöttgyűlésein összefoglaló, a határozatokat szó szerint tar- talmazó jegyzőkönyvet kell készíteni,

 

 1. a választói gyűlésen készült jegyzőkönyvek tartalmának meg kell felelnie az Ekt. 13/D.§ (1) bekezdésébe foglalt vonatkozó előírásoknak

 

 • / Amennyiben a meghívó nem tartalmaz értesítést az aznapi megismételt összehívásról, vagy a 49./ pont harmadik bekezdésében meghatározott testület ülése határozatképtelen, a testületi ülést a határozatképtelen ülést követő 2 napon túli és 30 napon belüli időpontra újra össze kell hívni.

 

A megismételten összehívott ülés — változatlan napirenddel — határozatképes, ha azon a tes- tületi tagok, illetve küldöttek több mint 33%-a jelen van.

 

50/A./ A kamarai szervek, testületek ülései személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is megtarthatóak, ha az ülésen részt vevők azonosítása, és közöttük a kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítható (a továbbiakban: online ülés), to- vábbá a kamarai szervek, testületek döntéseiket írásbeli döntéshozatal útján is meghozhatják. A kamarai szerv, testület a saját ügyrendjében határozza meg a személyes részvétel – teljes vagy részleges – mellőzésével, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott online ülés és írásbeli döntéshozatal részletszabályait.

 

 

 • fejezet

 

Vegyes és záró rendelkezések

 

 • / A MOK folyamatos működése érdekében az újra nem választott tisztségviselőknek igény szerint segíteniük kell utódjaik munkáját.

 

 • / Kamarai feladatok ellátása során felmerült igazolt költségek megtérítésére az a szervezet köteles, amelynek feladatkörében eljártak.

 

 • / A Törvény § (1) és (2) bekezdéseinek alkalmazása szempontjából:

 

 1. országos tisztségviselők: az Országos Elnökség szavazati joggal rendelkező tagjai, vagyis az elnök, alelnökök, főtitkár, titkárok, az Országos Etikai Bizottság, az Országos Felügyelőbizottság, valamint az alapszabály szerint szervezett más állandó bizottság, továbbá az Etikai Kollégium elnöke, alelnökei;

 

 1. a területi szervezetek tisztségviselői: a területi szervezet elnöke, alelnökei, titkárai, vá- lasztókerületi elnökei, az etikai bizottság elnöke, a felügyelőbizottság elnöke;

 

 1. Az Ektv. 12. § (1) és (2) bekezdéseinek alkalmazása szempontjából ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagjai: az Országos Etikai Bizottság, az Országos Felügyelőbizottság, valamint az Alapszabály szerint szervezett más állandó bizottság, továbbá az Etikai Kol- légium nem tisztségviselő tagjai, a területi szervezetnél működő etikai bizottság, illetve felügyelőbizottság nem tisztségviselő tagjai;

 

 • / A Törvényben megállapítottakon túl összeférhetetlen a kamarai tisztséggel az olyan kama- rai munkaviszony, amely saját magára nézve keletkeztet munkáltatói, illetve döntési jogot.

 

 • / A MOK működésének, a feladat- és hatáskörök megosztásának részletes szabályait a szer- vezeti-működési, ügyrendi és egyéb szabályzatok tartalmazzák, összhangban az Alapszabály-

 

 • / Jogerős etikai büntetés hatálya alatt — a Törvény 26/A. (2) bekezdése szerinti mentesü- lésig — az illető kamarai tag kamarai tisztségviselőnek vagy ügyintéző szerv tagjának nem jelölhető.

 

 • / A kamarai ülések — az etikai bizottsági ülések kivételével — a tagok számára nyilvánosak. Indokolt esetben bármely kamarai szerv jogosult zárt ülést elrendelni.

 

 • / MOK hivatalos dokumentumának kizárólag a TESZ irodák illetve az országos hivatal irat- táraiban, az iratkezelési szabályok szerint nyilvántartott nyomtatott irat illetve elektronikus adathordozón tárolt leirat tekinthető.

 

Az írásban készült jegyzőkönyveket a tárgyalást vezető aláírásával és a tárgyaláson részt vevő még egy MOK tag aláírásával kell hitelesíteni.

 

Az országos ügyintéző szervek és a TESZT határozatait a határozatok tárában kell tárolni, me- lyeket a főtitkár ellenjegyez. A főtitkár tartós akadályoztatása esetén az elnökség által kijelölt egyik titkár végzi az ellenjegyzést.

 

Minden hivatalos kamarai összejövetelről feljegyzést, jegyzőkönyvet kell készíteni a bizottság, ad hoc bizottság, értekezlet kamarai vezetőjének aláírásával és egy résztvevő hitelesítő aláírá- sával.

 

 • / Kamarai szavazásokon a szavazatszámlálás elektronikus, vagy bármilyen egyéb ellenőriz- hető módszerrel történhet.

 

 • / A kamarából kilépett tag a kilépési ideje utáni előzetesen befizetett tagdíja arányos része visszatérítésére jogosult. Az elhalálozott tag előzetesen befizetett tagdíja elhalálozása napjától számított arányos részét vissza kell téríteni a hozzátartozóknak.
 • / A tag halála esetén örököseire sem jog, sem kötelezettség nem hárul.

 

 • / A „MOK pártoló tagja” címet szerezhet - bármely kamarai tag javaslatára az a természetes személy, vagy szervezet, aki (amely) a MOK céljait támogatni kívánja. A pártoló tag cím oda- ítéléséről az Országos Elnökség határoz. A pártoló tag cím tagsági jogokat nem keletkeztet. Kamarai szervezettől kapott meghívása esetén a pártoló tag, a meghívó szervezet döntése alap- ján tanácskozási jogot nyerhet.

 

 • / A területi szervezet elnöksége indokolt határozattal jogosult megszüntetni annak a tagnak a tagsági viszonyát, akinek hat hónapot meghaladó tagdíjhátraléka halmozódott Azt a tagot, akinek hat hónapot meghaladó tagdíjhátraléka keletkezett, a területi szervezet — a tagdíjnyil- vántartó jelzése alapján — írásban felszólítja a hátralék és a Tagdíjszabályzatban meghatározott mértékű pótdíj harminc napon belüli megfizetésére. A tagsági viszony megszüntetése kizárólag a határidő eredménytelen elteltét követően lehetséges.

 

 • / Azzal a kamarai tisztségviselővel vagy bizottsági taggal szemben, aki a testülete adott nap- tári évben tartott ülései számának a felét meghaladóan távol marad testületének üléséről (ide nem értve az igazolt betegség miatti távollétet), bizottsági tag esetében a testület vezetője, me- gyei tisztségviselő esetében a TESZ elnöke, országos tisztségviselő esetében a MOK elnöke a területileg illetékes etikai bizottságnál — hivatalból — etikai panaszbejelentést köteles tenni.

 

TESZ elnök esetén a TESZ felügyelőbizottsága, az országos elnök esetén pedig az Országos Felügyelőbizottság köteles etikai panaszbejelentést tenni.

 

 • / A tag a tagsági viszonyáról a Törvény § (1) bekezdés a) pontjának értelmében lemond- hat. A tagsági jogviszony megszűnését a területi szervezet határozatával állapítja meg, a meg- szűnés napjára és a tagdíj ehhez képest történő megfizetésére vonatkozó szabályokat a Tagdíj- szabályzat tartalmazza.

 

 • / Az Alapszabály alkalmazásában jegyzékbe vett álláshely: azon orvosi álláshely, amelynek más tag által való betöltését — az álláshelyet korábban bármely jogviszony alapján betöltött orvos e jogviszonyának kifogásolható megszüntetése miatt indított peres eljárás befejezéséig

— a MOK aggályosnak tartja.

 

 • / A MOK etikai bizottsága(i):

 

 1. a MOK hivatalos lapjában közzétehetik jogerős marasztaló, illetve felmentő határozatukat személyazonosításra alkalmatlan módon;

 

 1. annak az eljárás alá vont tagnak a kérésére, akiről jogerősen megállapította az etikai bizott- ság, hogy nem követett el etikai vétséget, és akiről az üggyel kapcsolatban kedvezőtlen sajtóhírek jelentek meg, az etikai bizottság a MOK hivatalos lapjában és honlapján közzé- teszi határozatát olyan módon, hogy a tag személye azonosítható legyen, a panaszosé pedig nem;

 

 1. amennyiben a b) pontban megjelölt sajtóhírek nagy nyilvánosság előtt, különösen kedve- zőtlen színben tüntették fel az érintett tagot, az illetékes TESZ — a tag kérésére — közzé- teszi a megfelelő fórumokon a b) pont szerinti döntést, a b) pontban meghatározott adat-

 

 • / Amennyiben a MOK tisztségviselője a választott tisztségével kapcsolatos teendőit munka- viszony keretében látja el, munkáltatója a tisztsége szerint illetékes szervezet elnöksége.

 

 • / Az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok és az egyéb kamarai szabályzatok rendelkezései az irányadók.

 

 1. / Jelen Alapszabaly m6dositasai november 28-aval lepnek hatalyba, ezzel egyidejiileg az Alapszabalynak a m6dositasokkal erintett korabbi rendelkezesei hatalyukat vesztik. Az Alapszabaly elvalaszthatatlan reszet kepezi annak 1. sz. melleklete.

70/A./ A MOK Alapszabaly 2018. november 24-i es 2022. majus 28-i OKGY altal m6dositott rendelkezesei az elfogadasuk napjaval hatalyba lepnek.

Image
smollest_MOK_horizontal_logo.png

A 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 74.

iroda@mokgyor.hu

+36 96/337-663

Kereső

+36 96/337-663 Bajcsy-Zsilinszky út 53, Győr, 9022