A kamaráról

Szervezeti felépítés

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  


Adat

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezete (MOK GYMSM TESZ)

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 74. I. emelet

Telefon: +36 96 / 519-687

e-mail: iroda@mokgyor.hu, orvkam@mokgyor.t-online.hu
honlap: www.mokgyor.hu

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

-  Elnökség

-  Választókerületi elnökök

-  Etikai Bizottság

-  Felügyelő Bizottság

-  Küldöttközgyűlés

Feladataik: a MOK alapszabályában foglaltak szerint

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Elnök
dr. Szijjártó László

Alelnökök
dr. Porpáczy Krisztina
dr. Kosztyi János Gergely

Titkárok
dr. Vasvári Gergely Pál
dr. Molnár Gyula

GYMSM választókerület elnöke
dr. Czumbil Norbert

Etikai Bizottság elnöke
dr. Rum Gábor

Felügyelő Bizottság elnöke
dr. Lajhtner Miklós

Postai cím: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 74.

E-mail cím:
iroda@mokgyor.hu
orvkam@mokgyor.t-online.hu
elnok@mokgyor.hu

 

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati elérhetőségek (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Magyar Orvosi Kamara

Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezete

Ügyfélkapcsolat:

Reményiné Lung Katalin – ügyintéző, etikai ügyintéző
Juhász Renáta - ügyintéző

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 74.
+36 96 / 519-687, +36 96 337-663
iroda@mokgyor.hu; orvkam@mokgyor.t-online.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 8:00 -15:00, péntek 8:00-14:00
Telefonon egyeztetett időpontban!

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A TESZ maga nem testületi szerv. Az alábbi legfőbb testületi szervre vonatkozó adatok.
Küldöttgyűlés:

Területi küldött 22 fő:

- dr. Balogh Csilla 

- dr. Begya László 
- dr. Czumbil Norbert
- dr. Darabos Norbert
- dr. Fodor Gábor
- dr. Gőcze Péter
- dr. Hidi Eszter
- dr. Király Márta
- dr. Kosztyi János Gergely
- dr. Kovács Györgyi Beáta
- dr. Molnár Gyula
- dr. Musch Nikolett
- dr. Nagy Tamás
- dr. Novotny Gabriella
- dr. Petrovicz Éva
- dr. Porpáczy Krisztina
- dr. Rum Gábor
- dr. Schmidt Péter
- dr. Szabó Ágnes
- dr. Szijjártó László
- dr. Tompos Tamás
- dr. Vasvári Gergely Pál

Országos küldött 11 fő:

- dr. Balogh Csilla
- dr. Begya László
- dr. Czumbil Norbert
- dr. Király Márta
- dr. Kosztyi János Gergely
- dr. Molnár Gyula
- dr. Nagy Tamás
- dr. Pohárnok László
- dr. Porpáczy Krisztina
- dr. Szijjártó László
- dr. Vasvári Gergely Pál

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A TESZ irányítása alatt álló más - közfeladatot ellátó szerv nincs.

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
-------------------

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

-------------------

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
-------------------

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Magyar Orvosi Kamara

1068 Budapest, Szondi u. 100.

Tel:+36 1 269-4391

Fax: +36 (1) 269-4392; www.mok.hu;

Általános ügyfélszolgálat

Telefon: 1/ 269-4391/122

Fax: 1/ 354- 0463

e-mail: mok@mok.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról (Ekt)

A MOK Alapszabálya
SZMSZ
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven-------------------

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 -------------------

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügy fajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek(igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása,alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindítóirat benyújtásának módja (helye, ideje),ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

I.  A hatósági eljárásokat, az egyes hatósági ügyekben eljáró szerveket és a hatósági eljárások általános szabályait az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006.évi XCVII. tv. (Ekt.) V. -V/A fejezet és a MOK alapszabályának 25.b) pontja részletezi .

Az ügyintézéshez használt formanyomtatványok a MOK GYMSM TESZ irodájától kérhető személyesen, telefonon vagy e-mail-ben (új munkahely bejelentő, adatváltozás bejelentő, adatlap tagsági igazolvány igényléséhez, kedvezményes tagdíjat igénylő nyilatkozatok) Telefonos vagy személyes ügyintézés esetén az ügyfélszolgálat elérhetősége, az ügyfélfogadás rendje:

Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei

Területi Szervezete, 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 74. I. emelet

Telefon: +36 96/ 5196-687, +36 96/ 337-663;  e-mail: iroda@mokgyor.hu; orvkam@mokgyor.t-online.hu
Ügyfélfogadási idő hétfő-csütörtök: 8:00-15:00 péntek: 8:00-14:00
A tagfelvételhez kapcsolódó információk a www.mok.hu oldalon.

II.  Az etikai eljárásokat, az etikai ügyekben eljáró szerveket és az etikai eljárások általános szabályait az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006.évi XCVII..tv. (Ekt.) VI. fejezete és a MOK alapszabályának 29.) pontjai részletezik.
2006.évi XCVII. .tv KET

MOK Alapszabály MOK Etikai kódex

Személyes ügyintézés esetén az etikai ügyfélszolgálat elérhetősége, az ügyfélfogadási rendje:
Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei

Területi Szervezete, 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 74. I. emelet

Telefon: +36 96/ 519-687 e-mail: iroda@mokgyor.hu
Ügyfélfogadási idő hétfő-csütörtök: 8:00-15:00 péntek: 8:00-14:00

 

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díjmértéke, az abból adott kedvezmények

Tagsági jogviszonnyal kapcsolatos eljárás a 2006. évi XCVII. tv. 19/A §szerint.

II Elsőfokú etikai eljárás 2006. évi XCVII. tv. 20-26 §-ai szerint.

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Tagnyilvántartás neve, formátuma: a Smartfront Kft. fejlesztésében létrehozott MOK tagnyilvántartó rendszer, portálszerver. Az adatkezelés célja: a tagokról közhiteles nyilvántartás vezetése. Jogalapja: tagnyilvántartás /Ekt.2.§ e). Időtartama: a tagsági jogviszony fennállása. Az érintettek köre: a MOK tagjainak sorába belépő orvosok és nem orvosi, de egészségügyben dolgozó szakirányú szakképesítéssel rendelkező diplomások. Forrás: elektronikus tagfelvételi kérelem és egyéb tagsághoz kapcsolódó kérelmek, melyek elérhetősége: https://mok.hu/tagsagi-informacio/tagfelveteli-eljaras. Hozzáférés: a tagok, a tisztségviselők és a dolgozók számára lehetséges.

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

MOK Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezet Elnökségi- és Küldöttgyűlések Jegyzőkönyvei és azok mellékletei megtekinthetők a Területi Szervezete székházában:

9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 74. I. emelet, telefon: +36 96 / 519-687

Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 8:00-15:00, péntek 8:00-14:00
https://www.mokgyor.hu/dokumentumok/dokumentumtar

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától________________

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

________________

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk


________________

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai


________________

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények a MOK Országos Hivatalánál jelezhetők, a napi munkaidőben (8 - 16 óráig).

Elérhetőségeik:

-  Postacím: 1068 Budapest, Szondi u. 100.

-  Tel: 1/ 269-4391, Fax: 1/ 269-4392

-  e-mail: mok@mok.hu

Az információs jogokkal a mindenkori országos hivatalvezető foglalkozik. Jelenleg: Dr. Farkas Gergely

 

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk


________________

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

________________

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél


________________

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek


________________

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

________________

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

 

20.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata


________________

21.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke


________________

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

________________

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéblényeges elemeinek megjelölése________________

III. Gazdálkodási adatok

 
1.
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
Az évenkénti mérlegbeszámolók, költségvetések megtekinthetők a Területi Szervezete székházában:
9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 74. I. emelet, tel: +36 96 / 519-687
Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 8:00-15:00, péntek 8:00-14:00
https://www.mokgyor.hu/dokumentumok/dokumentumtar
 
2.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Az évenkénti költségvetések megtekinthetők a Területi Szervezete székházában:
9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 74. I. emelet
Telefon: +36 96 / 519-687
Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 8:00-15:00, péntek 8:00-14:00
https://www.mokgyor.hu/dokumentumok/dokumentumtar
 
3.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond________________

4.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, a külön jogszabályban meghatározott értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyon vagy vagyoni, vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama
________________

5.
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

________________

6.
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek­képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

________________

7.
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

________________

8.
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

________________

Dr. Szijjártó László elnök
MOK GYMSM TESZ
smollest_MOK_horizontal_logo.png

A 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 74.

iroda@mokgyor.hu

+36 96/337-663

Kereső

+36 96/337-663 Bajcsy-Zsilinszky út 53, Győr, 9022